UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND, phê duyệt Nhiệm vụ đồ án thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Xuân Thủy, tỷ lệ 1/500...