(PL&XH) - Cuộc thi sẽ được tiến hành theo hình thức sân khấu hóa và diễn ra trong thời gian từ ngày 1-6 đến ngày 31-12-2011 với 4 vòng thi, trong đó có 3 vòng thi chính là: Thi tỉnh, cụm tỉnh và thi chung khảo cấp Trung ương.