(VEN) - Mười năm đánh dấu sự phát triển cho một thị trường phức tạp, một thể chế tài chính bậc cao của nền kinh tế thị trường, và cũng là quãng thời gian phù hợp nhất để nhìn nhận, đánh giá lại sự vận hành của thị trường nhằm đưa ra những giải pháp phát triển ổn định và bền vững, đúng với chức năng vốn có của nó là “kênh dẫn vốn cho nền kinh tế”.