(Petrotimes) - Chúng ta đang thảo luận về đặc điểm tính chuyên nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Nhưng có lẽ trước hết nên tìm hiểu chuyên nghiệp là gì? (Tham luận của Nhà báo Hữu Thọ tại Hội thảo quốc gia về “Tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”)