Dân số Việt Nam đang "già hóa" với một tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Một mặt, nó phản ánh những thành tựu to lớn của đất nước trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân, nhưng cũng dự báo một nguy cơ cao khi Việt Nam vẫn là một nước có mức thu nhập trung bình thấp. Hiện tượng “già trước khi giàu” đi kèm với sức khỏe không tốt là một trong những điều đáng lo ngại của xã hội trong tương lai. Thực trạng này đòi hỏi Việt Nam phải có những chiến lược, chính sách và chương trình toàn diện để thích ứng với xu hướng dân số "già hóa" nhằm tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.