Đại học AIMST, Ma-lai-xi-a đã phát hiện bột vỏ sầu riêng, sau khi được bổ sung một số chất hóa học, có thể loại bỏ dầu trong nước. Thí nghiệm cho thấy vỏ sầu riêng được bổ sung các a-xít béo cũng có thể giữ lại hiệu quả ban đầu của nó, để hấp thụ dầu tràn trong dung dịch nước.