Gần đây, báo chí nói khá nhiều về chuyện "rửa tiền", một số bạn đọc có hỏi chúng tôi về xuất xứ của từ này. Thậm chí, có bạn muốn biết "rửa tiền" có phải là "đem tiền bị vấy bẩn ra xối nước, rửa cho sạch, cho đẹp" không?