Báo Công Thương Điện tử xin đăng toàn bộ nội dung và phụ lục Quyết định số 5737/QĐ-BCT về việc công bố tạm thời các Danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.