QĐND – Thường vụ Quân ủy Trung ương vừa ra Quy định số 646/QĐ/QUTW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”, với mục đích để mỗi cán bộ, đảng viên trong quân đội phải tích cực, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cán bộ cấp trên phải gương mẫu cho cấp dưới noi theo, thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng.