Súng trường M4 và các thiết bị hỗ trợ.Ảnh: Internet