(Tài chính) Phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với điều hành kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn và dài hạn. Bài viết tập trung đánh giá về cơ chế phối hợp giữa các chính sách trong quản lý kinh tế vĩ mô, đặc biệt là sự phối hợp giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay.