ND - Ý tưởng dùng sức gió tạo ra nguồn điện có công suất lớn, bổ sung vào lưới điện quốc gia bước đầu đã thành hiện thực tại tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, để khai thác tốt tiềm năng của gió, phát triển mạnh nguồn năng lượng sạch này, cần sớm hoàn thành khung pháp lý, định hướng quy hoạch phù hợp và quan trọng nhất là có cơ chế, chính sách thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư...