Cả nước đã thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, góp phần phát huy quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong mọi lĩnh vực của đời sống.