(Cadn.com.vn) - Ngày 15-1, tại trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.