QĐND - Bác Hồ của chúng ta đã đi xa hơn 40 năm. Việc giữ gìn những hình ảnh của Bác cho thế hệ mai sau là vô cùng quan trọng. Suốt 50 năm qua, ông Nguyễn Chướng ở xã Yên Bắc (Duy Tiên-Hà Nam) miệt mài sưu tầm được hàng nghìn bức ảnh, tư liệu về Bác.