Dự án mô hình trường học mới cho giáo dục tiểu học Việt Nam (GPE-VNEN) bắt đầu từ năm học 2012-2013, thực hiện trong 3 năm.