Sau 2 năm thua lỗ liên tiếp, đến quý 1/2013 NVT đã có lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng từ cổ tức các công ty con và lãi vay.