ND - Ngày 29-11-2005, QH đã thông qua Luật Nhà ở (luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2006).