- Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh các thành viên của Chính phủ mới thành lập đã bắt tay ngay vào công việc. Thời gian cấp bách mà nhiệm vụ nặng nề, Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu chỉ ra sáu vấn đề phải tập trung trước mắt.