65 năm đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố trước toàn thế giới: nước Việt Nam đã hoàn toàn tự do, độc lập; và thật sự đã là một quốc gia độc lập có chủ quyền! Thực hiện lời thề thiêng liêng đó, với cương vị là Chủ tịch nước, Bác Hồ kính yêu đã dày công xây dựng hình mẫu Nhà nước kiểu mới ở Đông-Nam Á - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Điều cốt lõi thể hiện bản chất Nhà nước của dân, trước hết là, những người lãnh đạo Nhà nước từ Trung ương đến địa phương phải thật sự là công bộc của dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ xã hội, thực hiện tốt quyền hạn và nghĩa vụ công dân.