Chúng ta vẫn thường nghe thấy nói đến những người có căn đồng, số lính. Họ là những người sinh ra để đi hầu thánh.