(baodautu.vn) Để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tỉnh Nghệ an đề ra mục tiêu năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới…Nhưng để các mục tiêu trên trở thành hiện thực quả là thách thức lớn.