Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng, phần IV: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" nêu rõ bốn mục: 1. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. 2. Phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. 3. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường. 4. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.