Những năm qua, Đảng bộ huyện Giao Thủy (Nam Định) đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ thôn, xóm và bước đầu đạt được một số kết quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn, xóm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới…