Bổ sung hiệu ứng gấp giấy đẹp mắt cho màn hình khóa.