Nghị định mới quy định rõ trách nhiệm quản lý sản phẩm, hàng hóa trước và sau khi đưa ra thị trường.