(GD&TĐ) - Không kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV trong các cơ sở giáo dục; đảm bảo quyền được học tập, làm việc và sống hòa nhập với cộng đồng của người bị nhiễm HIV, trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV, đó là yêu cầu của Bộ GD-ĐT gửi các Sở GD-ĐT trong ngày đầu tiên của năm học mới.