PNO - Chiếc mũ phớt (fedora) là phụ trang phổ biến của đàn ông, ai cũng có thể đội và không chỉ đội nghiêng mới đẹp.