KTĐT - Góp ý kiến vào Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội - phần III, mục 6 - Những định hướng về phát triển văn hóa, phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), phát triển khoa học, công nghệ…, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Văn Phong cho rằng, đây là sự phát triển những định hướng cơ bản của Chiến lược năm 1991, được bổ sung, điều chỉnh qua quá trình nghiên cứu lý luận và trải qua thực tiễn của Đảng ta trong suốt hơn 20 năm qua. Nhất trí với những nhận định về vị trí, vai trò của sự nghiệp GD-ĐT được nêu trong dự thảo Cương lĩnh, nhưng ông Phong đề nghị nên tiến hành cải cách giáo dục một cách cơ bản, hệ thống nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng toàn diện, cả về đức và tài, thực sự là những chủ nhân của đất nước.