(VOV) -Việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 có tác dụng tốt đối với cá nhân và tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc.