Sự việc bắt nguồn từ việc UBND tỉnh Hải Dương cho phép Nhà máy Xi-măng Phú Tân (Công ty TNHH Phú Tân) ở xã Duy Tân (Kinh Môn, Hải Dương) mở rộng diện tích nhưng Công ty TNHH Phú Tân đã lợi dụng cơ hội này để lấn chiếm thêm ra bên ngoài 12.200 m2 (làm tròn số) trong đó lấn chiếm hành lang đê, hành lang giao thông 7.900 m2 (làm tròn số).