Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hương Trà đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 55 đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 8 ngày, các học viên được quán triệt các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Dân tộc ta; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế Quốc tế; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Phát tiển GD&ĐT - KH&CN, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản chất dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; Tăng cường QP – AN, bảo vệ Tổ quốc, mở rộng quan hệ đối ngoại; Tổ chức cơ sở Đảng và một số công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Tình hình kinh tế xã hội địa phương và một số chủ trương chính sách mới.