(baodautu.vn) Thảo luận tại tổ về dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi) sáng 17/11, các đại biểu Quốc hội đề nghị luật nên quy định hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ. Trong đó, cần quy định rõ doanh nghiệp do hợp tác xã góp trên 51% vốn thành lập có được miễn 100% thuế thu nhập như trong dự luật quy định hay không?