Qua 5 năm thực hiện chương trình “Tăng cường tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân và chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non”, đã có hơn 60.000 trẻ được giáo dục các kỹ năng giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.