Ngày 11/5/2013, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc. Trong 10 ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận, nhất trí thông qua kết luận “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; thông qua Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.