Tổng kết hội nghị Sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cần thiết, không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta và Đảng ta. Cần phải đẩy mạnh việc học tập thành việc làm thường xuyên, lâu dài, có chiều sâu.