Một chiếc xe hơi đôi khi cũng mang những nét tính cách của người sở hữu. Nếu chủ đang muốn nổi loạn, thì chiếc xe của họ trông sẽ thế nào?.