Một lần nữa, hiệu quả của chính sách tiền tệ trở nên mong manh khi lệ thuộc rất nhiều vào việc hiệu chỉnh thước đo sức khỏe hệ thống.