Ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành xuống con tàu A-mi-ran La-tút-sơ Trê-vin, từ bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), thực hiện một chuyến đi lịch sử với mục đích tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Một cuộc hành trình cách mạng của người con ưu tú của dân tộc, (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã mở ra trang mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Một thế kỷ đã trôi qua, nhưng sự kiện đó vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc.