Gắn học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng phù hợp với thực tế cuộc sống là mục tiêu mà mà các đảng bộ trong cả nước hướng tới. Đó cũng là mục đích của các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng mà các Đảng bộ đang tổ chức.