Theo Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng, nếu được phê duyệt đề xuất sẽ góp phần đảm bảo cuộc sống cho chiến sĩ, giúp yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.