Nơi đòi thêm giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự; nơi bắt nộp đến bốn ảnh; nơi buộc mua sổ tạm trú.