Từ ngày 1-3/10 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên”.