GiadinhNet - Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam.