(baodautu.vn) Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có đề cập: “... phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ ...”. Bài viết này xin góp thêm ý kiến để làm rõ nội dung trên.