(VOV) - Nghị định bổ sung thêm 1 triệu người có công và thân nhân của họ là được hưởng mức đóng bảo hiểm y tế.