(TN Xuân Tân Mão) Thời gian gần đây, vấn đề bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, diễn biến an ninh khu vực và thế giới, thời cơ và thách thức từ cuộc hội nhập sâu rộng của đất nước vào đời sống quốc tế... đã trở thành những chủ đề thảo luận sôi nổi của đông đảo giới trẻ Việt Nam.