Sau gần 40 năm giải phóng và hơn 20 năm phát triển kinh tế thị trường, nền kinh tế VN dù đã có sự phát triển vượt bậc, nhưng vẫn nằm trong số các nước thu nhập thấp so với thế giới. Chính vì vậy, quan điểm phát triển cần chỉ rõ chiến lược kinh tế của chúng ta sẽ đi theo mô hình và thể chế kinh tế cụ thể nào.