Trong năm 2011, hoạt động này không tăng trưởng so với năm 2010.