(Chinhphu.vn) – Cán bộ văn phòng cần có năng lực tổng hợp và nhạy bén với nhiệm vụ chính trị, chuyên viên phải tích cực học hỏi để có hiểu biết tổng hợp về nhiều ngành; đổi mới việc họp hành; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông cần được tiến hành mạnh mẽ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác văn phòng...